Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

April 2018
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Calendar Calendar

Keywords

prezimena  poreklo  

Affiliates
free forum


SAD predlozio EU:" Srbiji devet odsto Kosova...kako bi se "kosovsko pitanje" rijesilo jednom zauvijek."

Go down

SAD predlozio EU:" Srbiji devet odsto Kosova...kako bi se "kosovsko pitanje" rijesilo jednom zauvijek."

Post  sveznalica on Tue Aug 02, 2011 3:59 am

Србији девет одсто Косова

БЕ­О­ГРАД/БРИ­СЕЛ/ВА­ШИНГ­ТОН – Сје­ди­ње­не Аме­рич­ке Др­жа­ве пред­ло­жи­ле су Европ­ској уни­ји по­де­лу Ко­со­ва ка­ко би се „ко­сов­ско пи­та­ње“ ре­ши­ло јед­ном за­у­век, твр­ди до­бро оба­ве­ште­ни из­вор „Прав­де“ у Бри­се­лу.
Пре­ма иде­ји ко­ју у не­фор­мал­ним ди­пло­мат­ским раз­го­во­ри­ма за­сту­па Ва­шинг­тон, Ср­би­ји би при­па­ло де­вет од­сто те­ри­то­ри­је, где би осим се­вер­ног де­ла ушле и ен­кла­ве ју­жно од Ибра, твр­ди из­вор „Прав­де“.
– Ин­си­сти­ра­ње на то­ме да на Ко­со­ву по­сто­је мул­ти­ет­нич­ка дру­штва по­ка­за­ло се као не­мо­гу­ћа ми­си­ја. Пу­них 10 го­ди­на по­тро­ше­но је на тај про­је­кат, али се ни­је по­ме­рио од по­чет­ка. Огро­ман број из­бе­гли­ца ни­је се вра­тио, обе за­јед­ни­це су дис­функ­ци­о­нал­не и за­то ства­ра­ју не­ста­бил­ност уну­тар сво­јих гра­ни­ца. За­то је САД од­лу­чи­ла да на „тих“ на­чин из­вр­ши по­де­лу КиМ-а. Ди­ја­лог је от­по­чео и то пи­та­ње ће би­ти на днев­ном ре­ду у раз­го­во­ри­ма Бе­о­гра­да и При­шти­не. ЕУ још увек ни­је јед­но­гла­сна у тој ства­ри јер се Не­мач­ка про­ти­ви тој иде­ји – твр­ди наш из­вор.
Наш са­го­вор­ник твр­ди да је ово по­ну­да ко­ју срп­ска стра­на не би сме­ла да од­би­је.
– Да би се сми­ри­ла јав­ност у Ср­би­ји, Бе­о­гра­ду ће се по­ну­ди­ти мо­гућ­ност да Ре­пу­бли­ка Срп­ска рас­пи­ше ре­фе­рен­дум о одва­ја­њу из БИХ, где је по­ку­шај мул­ти­ет­нич­но­сти та­ко­ђе про­пао. Ту по­сто­ји је­дан ма­ли про­блем, а то је ме­ња­ње Ре­зо­лу­ци­је 1244, али и Деј­тон­ског спо­ра­зу­ма за БиХ – на­во­ди из­вор „Прав­де“.
Оли­вер Ива­но­вић, др­жав­ни се­кре­тар у Ми­ни­стар­ству за КиМ, не ис­кљу­чу­је мо­гућ­ност да ће до­ћи до пре­го­во­ра о по­де­ли Ко­сме­та.
– На­ма је бит­но да вра­ти­мо ста­ње пре на­си­ља при­штин­ских вла­сти. Ми­слим да ће при­ча о по­де­ли сва­ка­ко би­ти јед­на од оп­ци­ја он­да ка­да се бу­де на­ста­вио ди­ја­лог Бе­о­гра­да и При­шти­не у сеп­тем­бру, ок­то­бру или ка­сни­је, у Бри­се­лу, ма­да ја лич­но не ве­ру­јем – ис­та­као је Ива­но­вић.
Об­рад Ке­сић, по­ли­тич­ки ана­ли­ти­чар ком­па­ни­је „ТСМ Гло­бал кон­сал­тантс“ из Ва­шинг­то­на, сма­тра, ме­ђу­тим, да је ра­но го­во­ри­ти о по­де­ли Ко­со­ва.
– За­мр­за­ва­ње пре­го­во­ра Бе­о­гра­да и При­шти­не у су­шти­ни је отво­ри­ло про­стор за уни­ла­те­рал­ну ак­ци­ју и ко­ри­шће­ње на­си­ља да се по­ста­ве спе­ци­јал­ци на ад­ми­ни­стра­тив­ној гра­ни­ци на се­ве­ру Ко­со­ва. За са­да је, чи­ни ми се, иде­ја по­де­ле Ко­со­ва не­при­хва­тљи­ва, али су Аме­ри­кан­ци ство­ри­ли та­кву си­ту­а­ци­ју да са­да­шње гра­ни­це већ у ско­ри­јој бу­дућ­но­сти мо­гу да бу­ду пре­и­на­че­не. Бе­о­град не кри­је ам­би­ци­ју да же­ли да до­ђе до по­де­ле. То је не­ко­ли­ко пу­та по­ме­нуо Иви­ца Да­чић, али и Бо­рис Та­дић. У аме­рич­кој ад­ми­ни­стра­ци­ји ни­су је­дин­стве­ни по овом пи­та­њу. У Стејт де­парт­мен­ту пре­о­вла­да­ва ми­шље­ње да не тре­ба ићи на по­де­лу Ко­со­ва, док у Кон­гре­су се мо­гу чи­ти и та­кве ини­ци­ја­ти­ве. У Бри­се­лу и Ва­шинг­то­ну сви­ма је ја­сно да Ср­би­ја же­ли по­де­лу – ис­та­као је он.

Та­хи­ри: Не­ће­мо при­хва­ти­ти раз­го­вор о се­ве­ру Ко­со­ва
За­ме­ни­ца пре­ми­је­ра Ко­со­ва и шеф при­штин­ске де­ле­га­ци­је у раз­го­во­ри­ма са Бе­о­гра­дом Еди­та Та­хи­ри ре­кла је да Ко­со­во ни­ка­да не­ће при­хва­ти­ти да раз­го­ва­ра о се­ве­ру Ко­со­ва.
– Не­пре­кид­но сам ис­ти­ца­ла да у раз­го­во­ри­ма При­шти­на-Бе­о­град не­ће би­ти по­ли­тич­ких, већ са­мо тех­нич­ких те­ма – ка­за­ла је Та­хи­ри по­сле пи­са­ња ко­сов­ских ме­ди­ја да по­след­њи до­га­ђа­ји на се­ве­ру мо­гу би­ти под­сти­цај отва­ра­ња раз­го­во­ра о спе­ци­јал­ном ста­ту­су за тај део Ко­со­ва. Шеф ко­сов­ске де­ле­га­ци­је је ре­кла да се не мо­гу ис­кљу­чи­ти ди­пло­ма­те ко­ји про­мо­ви­шу та­кве иде­је у по­след­ње вре­ме.
Да­чић: Же­ли­мо трај­но ре­ше­ње
За­ме­ник пре­ми­је­ра Иви­ца Да­чић ре­као је да се Ср­би­ја за­ла­же за трај­но ре­ше­ње, ко­је је мо­гу­ће по­сти­ћи са­мо ако је пра­вед­но.
– Пи­та­ње ста­ту­са Ко­со­ва де­фи­ни­тив­но још ни­је ре­ше­но, јер Ко­со­во ни­је при­зна­то у УН. Ми је­смо за ком­про­ми­сно ре­ше­ње и исто­риј­ско по­ми­ре­ње Ср­ба и Ал­ба­на­ца и про­тив смо јед­но­стра­них по­те­за. У том сми­слу је нај­ва­жни­је да се на Ко­со­ву за­др­жи мир и да по­сто­ји пре­го­ва­рач­ки про­цес. Обич­но су зе­мље ЕУ ко­је су по­ста­ле чла­ни­це ду­го вре­ме­на пре­го­ва­ра­ле о те­ма­ма као што је ри­ба­ре­ње, као што су не­ке еко­ном­ске ства­ри, али ни­су пре­го­ва­ра­ле о де­лу сво­је те­ри­то­ри­је – ка­зао је он.
П. Је­ре­мић
avatar
sveznalica
Admin
Admin

Posts : 529
Points : 547
Reputation : 1
Join date : 2008-03-24

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum